Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
                                     Tư tưởng Hồ Chí Minh
                                          Hiến pháp 1946
                            Giảm thuế để khoan thư sức dân
              Giảm bộ máy của Nhà nước, đảng, hội, đoàn thể
                        Tăng quyền tự chủ cho các địa phương
              Sáp nhập hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước
                Tiếng Việt cùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức
          Mỗi gia đình có ít nhất một nhà ở rộng rãi, hiện đại, rẻ
       Áp dụng hình phạt đánh roi cho các tội bạo hành, ngược đãi
Hãy gia nhập đảng Hồ Chí Minh
  Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-
  -Lời Trần Hưng Đạo
   Nếu thấy Trẫm có chính lệnh hà khắc, thuế má
   nặng nề, ngược hại lương dân,,,thì phải lập tức
   dâng sớ đàn hặc ngay-Lời Lê Lợi
 Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do
 thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì-Lời Hồ Chí Minh
  Tự do báo chí, Tự do lập hội, Tòan xá chính trị phạm
  -Yêu sách 8 điểm của Nguyễn Ái Quốc năm 1919
   Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.
   Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh-
   -Lời Hồ Chí Minh
  
  Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ toàn dân đoàn kết,
  và tập hợp nhân tài không đảng phái-Lời Hồ Chí Minh.
  Chở thuyền cũng là dân,  lật thuyền cũng là dân,
  -Chân lý phổ biến trên toàn thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho giải tán đảng cộng sản Đông Dương năm 1945

(danghochiminh.com) Lời giới thiệu:

Năm 1945, sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất hi vọng nhận được sự ủng hộ của Mỹ và Pháp để xây dựng một nước Việt Nam dân chủ và tự do.

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lợi ích của dân tộc đứng trên lợi ích của đảng, bởi vậy Chủ tịch Hồ Chí Minh sẵn sàng cho xóa bỏ đảng cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa Mác, Lenin, sẵn sàng quay sang các nước dân chủ tự do như Mỹ, Pháp.

Bởi vậy, trong Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh không nói một chữ nào đến chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Hơn nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ, và trích dẫn Tuyên ngôn Nhân quyền của nước Pháp, mà không hề trích dẫn Tuyên ngôn đảng cộng sản của ông Mác.

Và chỉ hơn 2 tháng sau khi tuyên bố nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, ngày 11 tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ thị cho đảng cộng sản Đông Dương tự ý giải tán, mặc dù gặp nhiều sự chống đối trong đảng. Nhưng khi đó, trước uy tín tuyệt đối của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhân dân và trên thế giới, không có chống dối nào dám công khai mạnh mẽ, quyết liệt, và cuối cùng, phải im lặng chấp nhận chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Và lại một lần nữa, bây giờ, đảng cộng sản Việt Nam rất lo sợ cho học tập công khai quyết định giải tán đảng cộng sản Đông Dương này, nên trong các nhà trường, báo chí, không hề thấy nói đến chỉ thị giải tán đảng này.

 “Thông báo đảng cộng sản Đông Dương tự ý giải tán” này đăng trong cuốn “Văn kiện đảng 1945-1954, Lưu hành nội bộ”, do Ban nghiên cứu lịch sử đảng Trung ương xuất bản tại Hà Nội năm 1978.

                                                  **************************

“Thông báo đảng cộng sản Đông Dương tự ý giải tán

1-Căn cứ vào điều kiện lịch sử, tình hình thế giới và hoàn cảnh trong nước, nhận rằng lúc này chính là cơ hội nghìn năm có một cho một nước Việt Nam giành quyền hoàn toàn độc lập;

2-Xét rằng: muốn hoàn thành nhiệm vụ dân tộc giải phóng vĩ đại ấy, sự đoàn kết nhất trí của toàn dân không phân biệt giai cấp, đảng phải là một điều kiện cốt yếu;

3-Để tỏ rằng: những đảng viên cộng sản là những chiến sĩ tiền phong của dân tộc, bao giờ cũng hi sinh tận tụy vị sự nghiệp giải phóng của toàn dân, sẵn sàng đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi của giai cấp, hi sinh quyền lợi riêng của đảng phải cho quyền lợi chung của dân tộc;

4-Để phá tan tất cả những điều hiểu lầm ở ngoài nước và ở trong nước có thể trở ngại cho tiền đồ giải phóng nước nhà,

Ban chấp hành Trung ương,

Đảng cộng sản Đông Dương

họp ngày 11 tháng 11 năm 1945, nghị quyết tự động giải tán Đảng cộng sản Đông dương.

Những tín đồ của chủ nghĩa cộng sản muốn tiến hành việc nghiên cứu chủ nghĩa sẽ gia nhập “Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mac ở Đông dương”.

Ngày 11 tháng 11 năm 1945

              Ban chấp hành Trung ương

              Đảng cộng sản Đông Dương”

 

Lời bình của danghochiminh.com: Tiếc rằng, người Mỹ, và người Pháp đã không ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Pháp quay lại xâm lược Việt Nam, và người Mỹ ủng hộ người Pháp, thế cho nên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đành phải cho tái thành lập lại đảng, với tên đảng lao động Việt Nam vào năm 1951, để tranh thủ được sự ủng hộ của phe xã hội chủ nghĩa trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thế rồi đến năm 1976, sau khi chiến tranh kết thúc, các vị hậu sinh của đảng muốn vĩ đại hơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã cho đổi tên đảng, đổi tên nước, che dấu một loạt các tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và tự do, và bây giờ, hình thành các Nhóm lợi ích cướp đất công giá rẻ như bèo, tiếp tục lũng đoạn đất nước, làm giàu trên xương máu của dân ta.///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Song

đảng HCM


Đảng Hồ Chí Minh là đảng của dân tộc Việt Nam, lấy Tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở lý luận để phát triển đất nước.

CopyrightCopyright © 2017 by danghochiminh.com

You're welcome to link to this site, to republish any image and article of this website, but please kindly  quote source from danghochiminh.com.

Thank you and enjoy

Follow Us


 Subscribe to this blog
Follow me on Twitter
 Connect on Facebook
 Gallery on Flickr


Contact Us


nnn